Kompetansehuset Mely

Innkjøpsledelse - 30 studiepoeng

Anskaffelsesprosessen er en kompleks og krevende prosess, helt fra det initieres et behov og til arbeidet er sluttført. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet i virksomheten. Målet er å bidra til å gi innsikt i, og utvikle ferdighetene innenfor sentrale elementer i denne prosessen.

Vi har valgt å vektlegge innkjøpsledelse, hvor utfordringen både er å ha overblikk og styring med hele innkjøpsprosessen. Dernest vektlegges å utvikle ferdigheter knyttet til forhandlings- og beslutningstaking. Et tredje element vi går nærmere inn i, er ulike atferdsmodeller, herunder kjøps- og kontraktsatferd slik at man kan utøve hensiktsmessig styring. Et fjerde element er knyttet til behovsanalysen, som kan være av avgjørende betydning i en anskaffelsesprosess.

Studiet gir en innføring i utvalgte, mer sentrale emner i anskaffelsesprosessen, slik som ledelse og styring av anskaffelsesarbeidet, håndtering av forhandlings- og beslutningsprosesser, utvikle gode behovsanalyser, samt atferdsmessige analyser og styring av medarbeidere og leverandører.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad

Søknadsfrist: 15.04.2018

•Oppstart:
Høsten 2018
•30 studiepoeng / 2 semester

•Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå

For søknad: Studiesenteret.no