Kompetansehuset Mely

Fagbrev i reiseliv, resepsjon og salg

Nytt kurs starter i september
Mens Kurs 1 har god deltakelse fra Meløy/Gildeskål på reiseliv og resepsjon med deltakere fra Svartisen Moose, Fykantrappa Rallarbrakka, Ørnes Hotell, Arnøy Brygge, MBS og startet 1.februar 2019 med eksamen i november, vil kurs 2 starte allerede  i september 2019 med nye deltakere fra små og mellomstore bedrifter. Fra Meløy er det hittil tatt inn deltakere på salgsfaget fra BEST/Tidemann Bil Ørnes, COOP EXTRA, Rema1000 Glomfjord og Fabiola. Vi tar gjerne imot søkere på resepsjon og reiseliv! Gjerne fra Offentlig sektor, som Servvicetorg etc. Vi ønsker nå  flere søker på reiseliv fra Træna, Rødøy, Meløyog Gildeskål velkommen som søkere.
Kursene er eksamensforberedende praksiskandidatkurs og kombinerer tradisjonelle og mer moderne undervisningsmetoder. Samlinger og annen opplæring er fordeles  i perioden september-november og januar  til mai, slik at ikke ferietid og perioder med stort trykk i bransjen skal gjøre kursdeltakelsen krevende. Kurset gjennomgår  teori nødvendig for å bestå en 5-timers skriftlig praksiskandidateksamen. Etter bestått eksamen og med 5 år godkjent praksis, kan man avlegge den praktiske fagprøven og få fagbrev i enten reiseliv, resepsjon eller salg.

Kurset har to obligatoriske fysiske samlinger i klasserom i Bodø, og flere samlinger der kurstilbyder ikke legger opp til fysisk tilstedeværelse. På de obligatoriske samlingene kan man som alternativ velge å delta som fjerndeltaker over lyd/video om en ikke kan møte fysisk. Dersom det er et rom med videokonferansemuligheter i nærheten av bostedet, kan man  delta derfra, eller hjemmefra hvis ingenting annet er mulig. Tilbyder anbefaler sterkt å delta fysisk på samlingene hvis man har mulighet til det. På samlingene uten obligatorisk oppmøte kan deltakeren velge å møte eller være fjerndeltaker.

Som et siste element i opplæringen, ser deltakeren korte, temabaserte opplæringsvideoer på mobilen "On the Go", nettbrettet eller datamaskinen.

Som kursdeltaker er det noen oppgaver underveis - som sendes faglærer til underveisvurdering og læring. Å få trening i å skrive det du kan, er avgjørende for å bestå den skriftligee eksamenen rett etter kursavslutning. 

PROSJEKT UTDANNINGSMEGLER SALTEN

Kurset tilbys etter kartlegging av kompetansebehov i Meløy, Fauske, Saltdal, Sørfold og Steigen. Kartleggingen viste behov for flere ulike tiltak, som kortere kurs, fagbrevkurs, reiselivsfagskole og studiepoengkurs/høyere utdanning. Tilbyder av fagbrevkurset (trippelkurs i reiseliv, resepsjon,salg) er de videregående skolene i Salten. Det jobbes løpende med å allokere tilbydere som kan dekke de andre behovene som er kartlagt.

Kurs 2 er nå så å si fullbooket, men er du interessert i å være deltaker på et kurs 3 i 2020-21, registrerer du søknaden din på www.vigo.no og laster opp tjenestebevis over stillingsstørrelse i prosent og ansatt fra/til fra arbeidsgiver(e) på www.vigo.no under "Praksis".


OPPLEVELSESBASERT REISELIV PRIORITERT SATSINGSOMRÅDE

Kommunene i Salten fremstår  i dag med stor bredde og ulik innretning i sin utvikling av natur- og kulturbasert reiseliv som gir grunnlag for å utvikle et sterkt regionalt sortiment av steder og opplevelsesprodukter som profilerer regionen bedre, og dra bedre nytte av etablerte merkevarer (som Svartisen). I Salten regionråds Strategiplan for reiseliv Salten 2017-2027,  heter det at sortiment og attraksjonskraft i regionen kan styrkes og utnyttes bedre gjennom mer systematissk samarbeid mellom kommuner og næringsaktører i Salten. Da vil man kunne utnytte etablerte merkevarer /destinasjoner bedre, samtidig som det blir enklere å utfylle hverandre i Saltensortimentet. og skape lønnsomhet og vekst. For å få til dette kreves mer samordnet utviklingsinnsats for å øke kompetansen i bedrifter siden vekst er kompetansedrevet.

KARRIERE NORDLAND
Karriesenteret har som kjerneoppgave å tilby gratis karriereveiledning til alle over 19 år. Med prosjekt Utdanningsmegler Salten har Karrieresenteret Salten også kunnet ta en rolle overfor små- og mellomstore private bedrifter (SMB), slik RKK-Salten gjør det for offentlig sektor (kommuner). Utdanningsmegler Salten fase 2 har arbeidet med å ivareta funksjonene motor, megler og møteplass, og arbeidet proaktivt med informasjon, kartlegging, avklaring, innmelding, megling, organisering og iverksetting av kurs- og utdanningstiltak. Utdanningsmegler Salten har hatt en proaktiv rolle i møte med bedrifter mens relevante sammensatte partnerskap har avdekket lokale behov som utdanningsmegler tilrettelegger for lokalt og følger opp i samarbeid med regional megler med hensyn til  koordinering/innhenting av tilbud og rekruttering. Prosjektets fase 2 er nå avsluttet, men et nytt prosjekt der Karrieresenteret Salten som viderefører denne rollen overfor private smb vurderes søkt i løpet av våren 2019.